با توجه به اقلیم گرم و خشک ایران، کولر آبی یکی از ابزارهای مهم، کم مصرف و مناسب سرمایشی برای بخش بزرگی از مناطق کشور محسوب می شود. بر اساس آمارها و برآوردها تا پایان سال 1389 حداقل 11 میلیون از این دستگاه در کشور وجود دارد. تاثیر این تعداد کولر آبی در اوج بار تابستان بیش از 5500 مگاوات با مصرف انرژی بیش از 7920 هزار مگاوات ساعت در طول چهار ماه گرم سال برآورد می گردد. از این رو در این تحقیق به شیوه تجربی، راهکارهای افزایش کارایی مصرف انرژی شامل اثر پوشال و میزان تراکم آن- نحوه عملکرد پمپ- اثر استفاده از پد سلولزی در میزان کاهش دما بررسی شده و نشان داده می شود که با بکارگیری این راهکارها شاخص بازده انرژی از 31/27 به 55/59 افزایش می یابد . در حقیقت توان مصرفی این تجهیز را حدود 77% می توان کاهش داد. به این ترتیب به میزان 1123 میلیارد ریال در مصرف سالانه انرژی صرفه جویی می شود. در پایان استفاده از پد سلولزی را به عنوان موثرترین عامل در افزایش راندمان کولر آبی معرفی خواهیم کرد.